You have to generate a movie evaluate freelancehouse review to you. Just take it, and take pleasure in the

Begyndelsen af dette dokument er en forkortet version af de generelle vilkår og betingelser for brug af MyNextClub for dig som privatbruger. Den fulde version finder du nederst i dokumentet, og det er denne, du accepterer ved oprettelsen af din profil.

Såfremt du har spørgsmål eller indvendinger, er du altid velkommen til at kontakte os via Support.

Nogle punkter fra brugerbetingelserne, der er værd at have for øje, er følgende:

  • Når du opretter din profil på MyNextClub, skal du registrere din e-mail og dit telefonnummer korrekt – når du ønsker at bruge funktionerne.
  • Din profil på MyNextClub er strengt personlig og må ikke udlånes til eller deles med andre
  • Du må kun oprette én profil på MyNextClub
  • MyNextClub er en platform, der skaber kontakt mellem idrætsforeninger og trænre/ledere på alle plan.
  • MyNextClub kan til enhver tid indstille eller ophæve en brugers konto, som er eller forekommer os at være et brud på bestemmelser i brugerbetingelserne.
  • De stillingsopslag, der er tilgængelige gennem MyNextClubs platform, oprettes af idrætsforeninger på MyNextClub. MyNextClub er altså ikke part i disse, da MyNextClub alene stiller de tekniske hjælpemidler til rådighed til gennemførelse af sådanne og har derfor ikke noget ansvar i forbindelse med stillingsopslag.
  • De generelle vilkår og betingelser er udformet i henhold til dansk ret. Såvel brugere som MyNextClub er naturligvis underlagt dansk rets almindelige regler.

1. Nærværende aftale 

1.1. Formål
Nærværende aftale er et juridisk dokument, der beskriver dine og MyNextClub ApS’ (“MyNextClub”, “vi” eller “os”) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de tjenester, som MyNextClub udbyder via www.MyNextClub.com.

1.2. Nærværende aftales virkning
Når du tilmelder dig MyNextClub tjenester, erklærer du dig indforstået med betingelserne i nærværende aftale, og du bekræfter desuden, at du er indforstået med aftalevilkårene, hver gang du benytter MyNextClub’s tjenester. Din markering i feltet “Jeg har læst og accepterer betingelserne” anses altså for at udgøre en juridisk bindende aftale mellem dig og MyNextClub.

1.3. Ændringer i nærværende aftale
MyNextClub forbeholder sig retten til, til enhver tid at ændre i nærværende aftale samt at sætte nye versioner af MyNextClub i kraft. Ligeledes forbeholder MyNextClub sig retten til at ændre i nærværende aftale som følge af ændringer i den lovgivning, der er gældende for de aftaler, der indgås fra nærværende bruger. Ændringer i aftalen som er til ugunst for dig, vil dog altid blive varslet senest to måneder før ændringerne træder i kraft.

Meddelelse om ændringer vil du modtage via den e-mailadresse, du er registreret med hos MyNextClub.

Du kan vælge at opsige dit abonnement hos MyNextClub, såfremt du ikke ønsker at være bundet af de nye betingelser. Ønsker du ikke at være bundet, har du en to måneders frist til at opsige dit medlemskab løbende fra den dag, meddelelsen om ændring kommer frem til dig. Fra den dag, hvor den nye version træder i kraft, må du ophøre med at anvende MyNextClub’s tjenester.

Efter udløbet af de nævnte to måneder vil ændringerne blive gjort tilgængelige på www.MyNextClub.com og hermed træde i kraft. Ikrafttrædelse sker og er gældende for alle handler og aktiviteter på MyNextClub eller via MyNextClub’s tjenester samt for dit forhold til MyNextClub.

1.4 Aftalens varighed
Nærværende aftale er gældende, indtil den afløses af en ny version.

2. Generelle vilkår

2.1 Din profil er personlig
Din profil hos MyNextClub er strengt personlig og må ikke udlånes til andre. Din adgangskode er ligeledes personlig og må ikke videregives. Adgangskoden er derfor krypteret hos os, således at det kun er dig, der til enhver tid har kendskab til den. I samme omfang er det ikke tilladt for dig at låne eller på anden måde tilegne dig adgang til andres profil.

Det er ej heller tilladt at oprette mere end én profil per person uden forudgående aftale med MyNextClub.

2.2 Registrering af brugertype
På MyNextClub kan du vælge at registrere dig som enten privatbruger (typisk træner eller leder) eller idrætsforening.

Idrætsforeninger er, når der oprettes stillingsopslag, per automatik underlagt de relevante bestemmelser i dansk lovgiving.


2.3 Ajourføring
Du er som bruger på MyNextClub ansvarlig for, at de oplysninger, der fremgår af din profil, til enhver tid er fuldt korrekte og gyldige. Du kan ajourføre dine oplysninger via menuen Min konto / Profil.

2.4 Kontrakthabilitet
For at kunne tilmelde dig MyNextClub tjenester må du under alle omstændigheder være i stand til at kunne varetage stilling som ulønnet/lønnet træner i en idrætsforening.

2.5 Lukning af profil
Du kan til enhver tid anmode om lukning af din brugerkonto ved at kontakte MyNextClub Support. Såfremt du har gennemført én eller flere MyNextClub handler, inden for 30 dage inden anmodningen om lukningen fremsættes, forbeholder vi os dog retten til at udskyde lukningen, indtil de 30 dage er udløbet.

Anmodning om lukning kan under alle omstændigheder først imødekommes, når samtlige verserende supportsager på din profil er endeligt afsluttet.

Såfremt du har viden eller mistanke om, at andre har adgang til din profil, uanset på hvilken måde vedkommende har skaffet sig adgang, har du pligt til at indberette dette til MyNextClub Support. MyNextClub forbeholder sig i disse tilfælde retten til at spærre den pågældende profil.

MyNextClub forbeholder sig retten til enhver tid at lukke din profil, såfremt du har handlet i strid med nærværende aftale, MyNextClub regler i øvrigt eller gældende dansk ret.

3. Annoncer mv.

3.1 Advarsel om bedrageri
Du kan via MyNextClub Support indberette annoncer, annoncører eller handler til os, som ser ud til at krænke retmæssige immaterielle rettigheder, gældende lovgivning eller MyNextClub’s regler.

3.2 Reklame og markedsføring
Reklame og markedsføring er ikke tilladt på andre brugeres annoncer eller via privatbesked. Dette vil medføre en advarsel fra MyNextClub, samt sletning af kommentaren. Flere advarsler kan i værste tilfælde medføre karantæne eller bortvisning fra MyNextClub.

4. Reklame mv.

4.1 Nyhedsbrev
Hvis du har accepteret at modtage markedsføringsmateriale fra MyNextClub, modtager du e-mails, notifikationer og push-beskeder med;

(a) almindelige nyheder og opdateringer fra MyNextClub, herunder informationer og tilbud vedrørende MyNextClub platformen, samt tilsvarende produkter og tjenesteydelser udbudt af MyNextClub,

(b) informationer og tilbud om nye eller forbedrede funktioner, muligheder for annoncering, konkurrencer eller kampagner angående annoncering og/eller annoncer, samt profilering af profil hos MyNextClub,

(c) informationer og invitationer til events afholdt af MyNextClub.

Vi gør opmærksom på, at du til hver en tid kan trække dit samtykke tilbage ved hver henvendelse, og at du kan indstille notifikationer og push-beskeder via din telefon eller tablet.

Vi vil ikke uden dit udtrykkelige samtykke videregive dine personlige oplysninger til tredjeparter til disses markedsføringsformål.

5. Ansvar og almindelige betingelser

5.1 Immaterielle rettigheder
Du anerkender, at alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder til og vedrørende MyNextClub’s tjenester ejes af MyNextClub ApS. Du må ikke gøre brug af disse immaterielle rettigheder eller MyNextClub’s tjenester, undtagen i den udstrækning det er nødvendigt for at udføre aktiviteter på den måde, det er forudsat i nærværende aftale.

5.2 Advarsler og karantæne
MyNextClub Support kan tildele advarsler og – ved flere overtrædelser – karantæne, såfremt der handles i strid med nærværende aftale eller MyNextClub’s regler i øvrigt.

5.3 Misbrug af MyNextClub’s tjenester
MyNextClub forbeholder sig retten til at indstille eller ophæve en brugers konto, som er eller forekommer os at være et brud på bestemmelser i nærværende aftale, herunder at der er blevet givet falske registreringsoplysninger eller sket anden misbrug af MyNextClub’s tjenester, eller såfremt MyNextClub vurderer brugeren som uønsket, samt til at indstille eller ophæve noteringer og handler forbundet med sådanne konti. Personer, hvis konto er indstillet eller ophævet, må ikke tilmelde sig MyNextClub’s tjenester på ny uden forudgående samtykke.

5.4 Manglende adgang til MyNextClub.dk
MyNextClub kan ikke garantere, at det til enhver tid er muligt at opnå adgang til MyNextClub.com, da sitet indimellem kan være utilgængeligt. Der kan være tale om såvel en planlagt midlertidig lukning eller et teknisk nedbrud, og MyNextClub kan i den forbindelse ikke kan gøres ansvarlig for den manglende adgang, brugerne måtte opleve.

5.5 Følgeskader
MyNextClub er ikke erstatningsansvarlig over for dig eller tredjemand for indirekte skader eller følgeskader, for tab af data, avance, indtægter eller forretninger, hvordan det end måtte være forårsaget (hvad enten som følge af uagtsomhed eller misligholdelse af nærværende aftale eller på anden vis), selvom et sådant tab eller en sådan skade kunne forudses af MyNextClub, eller MyNextClub var gjort opmærksom på, at muligheden derfor forelå.

5.6 Told, moms og afgifter
Køber du en varer i et land uden for EU, skal du være opmærksom på, at du som køber kan blive opkrævet told, moms eller andre afgifter.

5.7 Force majeure
MyNextClub er ikke ansvarlig for manglende overholdelse af vores forpligtelser i henhold til nærværende aftale, som skyldes faktorer, som MyNextClub ikke er herre over, og som MyNextClub ikke med rimelighed burde have forudset.

6. Handler

6.1 Typer af handler
Nærværende aftale omfatter interaktioner mellem dig og oprettede foreninger på MyNextClub, hvor du som ansøger enten ser stillingsopslag, indikerer interesse eller sågar søger arbejde hos en forening på platformen. I disse interaktioner mellem foreninger og brugere er MyNextClub ikke part, og MyNextClub fungerer således udelukkende som online markedsplads. Interaktionerne er omfattet af dansk lovgivning.

6.2 Ændringer i handler
MyNextClub forbeholder sig retten til at afvise, forlænge eller annullere et stillingsopslag, hvis MyNextClub finder det juridisk påkrævet eller teknisk velbegrundet, herunder såfremt der foreligger tekniske vanskeligheder, som du, MyNextClub eller en anden bruger har oplevet på internettet. Såfremt det er praktisk muligt, giver vi dig på forhånd et rimeligt varsel om sådanne skridt.

6.4 Afgørelse
Bliver sagen overgivet til MyNextClub support, vil der blive truffet en endelig afgørelse inden for 3 dage. Afgørelsen vil blandt andet blive truffet på baggrund af dansk ret, dialogen på sagen, samt den dokumentation, der måtte være blevet fremvist, eksempelvis billeddokumentation, bevis for forsendelse og dokumentation for indgåede aftaler. Dokumentation, der ikke er fremvist inden sagens afgørelse, tages ikke i betragtning efterfølgende. Afgørelsen vil endvidere blive truffet i overensstemmelse med MyNextClubs vilkår og betingelser. Der kan opstå tilfælde, hvor begge parter får medhold i sagen, eller sagen må afvises.

6.5 Ansvar
Du er forpligtet til at efterleve de afgørelser, MYNEXTCLUB Support træffer.

6.6 Klage
Kontakt Support

7. Generelle bestemmelser

7.1 MyNextClub’s rolle
De stillingsospslag, der er tilgængelige på MyNextClub’s platform, oprettes af idrætsforeninger. Aftalens vilkår, aftaleindgåelsen samt alle andre aspekter af aftalen, er underlagt dansk rets almindelige regler. MyNextClub er således ikke part i eventuelle kontrakforhandlinger, aflønning eller kompensation, idet MyNextClub alene stiller de tekniske hjælpemidler til rådighed til gennemførelse af sådanne aftaler.

7.2 Betaling og levering fra brugere
MYNEXTCLUB kontrollerer ikke, om idrætsforeninger lever op til de forpligtelser som de skilter med i stillingsopslag på platformen. MyNextClub fralægger sig ethvert ansvar i forbindelse med foreningers aflønning af trænere og ledere.

7.3 Annullering af stillingsopslag
Hver enkelt bruger er indforstået med, at MyNextClub er berettiget til at trække et stillingsopslag tilbage, som – ud fra oplysninger, som vi har modtaget fra tredjepart eller andre medlemmer – ser ud til at være en misligholdelse af nærværende aftale.

8. MyNextClub ansvar

8.1 MyNextClub’s ansvar
I det omfang loven tillader det, accepterer du at friholde MyNextClub og MyNextClub medarbejdere for ethvert ansvar, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med aftaler indgået på platformen. MyNextClub er ej heller ansvarlig for den adfærd, en bruger måtte udvise på sitet.

8.2 Ansvarsfraskrivelse
MyNextClub garanterer ikke, eller er ansvarlig for kvalitet, sikkerhed, eller lovmæssighed af de stillingsopslag, som udbydes og på platformen, for om en rollebeskrivelse er sand eller nøjagtig eller hvorvidt foreningen har vilje og evne til at levere på de aftalte ydelser. MyNextClub kan ikke styre, og styrer ikke afslutningen eller gyldigheden af stillingsopslag. Selvom det er forbudt, kan det hænde, at der afgives oplysninger eller udvises anden adfærd, der er upålidelig, i strid med lovgivningen, eller som på anden måde er en misligholdelse af brugernes forpligtelser i henhold til nærværende aftale, og i disse tilfælde kan MyNextClub ikke holdes ansvarlig.

9. Version

9.1 Version
Nærværende vilkår og betingelser for brugen af MyNextClub og MyNextClub’s tjenester erstatter de tidligere vilkår og betingelser og træder i kraft den 1. februar 2021.

For denne aftale gælder alene dansk ret og enhver tvist afgøres først efter mediation og hvis dette ikke giver resultat, så afgøres sagen ved Københavns Byret.