MyNextClub er en jobplatform, der stiller tekniske hjælpemidler til rådighed for idrætsforeninger og trænere/ledere.

Begyndelsen af dette dokument er en forkortet version af de generelle vilkår og betingelser for brug af MyNextClub for dig som erhvervsbruger. Den fulde version finder du nederst i dokumentet, og det er denne, du accepterer ved oprettelsen af din idrætsforening.

Såfremt du har spørgsmål eller indvendinger, er du altid velkommen til at kontakte os via  support.

Nogle punkter fra betingelserne for idrætsforeninger, der er værd at have for øje, er følgende:

  • For at kunne benytte MyNextClub’s platform til at oprette stillingsopslag skal du have en profil som forening.
  • Når du opretter din forening på MyNextClub, skal du altid registrere dig med foreningens korrekte oplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse mv.).
  • Din forening på MyNextClub forbeholdt den enkelte klub, og må ikke anvendes til formål og personer uden for foreningen.
  • Der må kun oprettes én profil pr. idrætsforening på MyNextClub.
  • Såvel idrætsforeninger som MyNextClub er underlagt dansk rets almindelige regler. De generelle vilkår og betingelser er udformet i henhold til dansk ret. Foreningen skal overholde reglerne om god markedsføringsskik, og der må i jobannoncer ikke gives vildledende eller mangelfulde oplysninger omkring stillingen. Idrætsforeningen er forpligtet til at overholde den til enhver tid gældende købelov.
  • MyNextClub kan til enhver tid indstille eller ophæve en foreningsprofil, i hvilken der er, eller forekommer os at være, et brud på MyNextClub’s betingelser eller lovgivning.

1. Nærværende aftale

1.1. Formål
Nærværende aftale er et juridisk dokument, der beskriver dine og MyNextClub ApS’ (“MyNextClub”, “vi” eller “os”) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de tjenester, som MyNextClub udbyder via www.MyNextClub.com. Nærværende aftale regulerer endvidere de vilkår og betingelser, som du ved oprettelsen af en profil accepterer som gældende vilkår for samtlige købsaftaler indgået fra denne profil, jf. bl.a. forbrugeraftalelovens bestemmelser om fjernsalg, reklamation m.v.

1.2. Nærværende aftales virkning
Når du tilmelder dig MyNextClub’s tjenester, erklærer du dig indforstået med betingelserne i nærværende aftale, og du bekræfter desuden, at du er indforstået med aftalevilkårene, hver gang du benytter MyNextClub’s tjenester. Din markering i feltet “Jeg har læst og accepterer betingelserne” anses altså for at udgøre en juridisk bindende aftale mellem dig og MyNextClub.

1.3. Ændringer i nærværende aftale
MyNextClub forbeholder sig retten til, til enhver tid at ændre i nærværende aftale samt at sætte nye versioner af MyNextClub i kraft. Ligeledes forbeholder MyNextClub sig retten til at ændre i nærværende aftale som følge af ændringer i den lovgivning, der er gældende for de aftaler, der indgås med dig som erhvervsbruger. Ændringer i aftalen som er til ugunst for dig, vil dog altid blive varslet senest to måneder, før ændringerne træder i kraft.

Meddelelse om ændringer vil du modtage via den e-mailadresse, du er registreret med hos MyNextClub.

Du kan vælge at opsige dit abonnement hos MyNextClub, såfremt du ikke ønsker at acceptere de nye betingelser. Du har en to måneders frist til at opsige dit abonnement løbende fra den dag, meddelelsen om ændringen kommer frem til dig. Fra den dag, hvor den nye version træder i kraft, må du ophøre med at anvende MyNextClub’ tjenester.

Efter udløbet af de nævnte to måneder vil ændringerne blive gjort tilgængelige på www.mynextclub.com og dermed træde i kraft. Ikrafttrædelse sker og er gældende for alle handler og aktiviteter på MyNextClub eller via MyNextClub’s tjenester samt for dit forhold til MyNextClub.

1.4 Aftalens varighed
Nærværende aftale er gældende, indtil denne afløses af en ny version.

2. Registrering

2.1 Registrering af brugeroplysninger
Som bruger på MyNextClub forpligter du dig til at oprette dig med din forenings korrekte oplysninger. Husk, at din e-mailadresse benyttes til al kommunikation mellem dig og MyNextClub.

2.2 Ajourføring
Du er ansvarlig for, at de oplysninger, der fremgår af din brugerprofil, til enhver tid er fuldt korrekte og gyldige. Du kan ajourføre dine oplysninger i app’en eller ved at kontakte MyNextClub Support.

2.3 Kontrakthabilitet
For at kunne oprette en profil som forening på MyNextClub må du være officiel repræsentant for den forening som du opretter – fx bestyrelsesmedlem, formand eller lignende.

2.4 Lukning af brugerkontoen
Du kan til enhver tid anmode om lukning af din brugerkonto ved at kontakte MyNextClub Support. Såfremt du har gennemført én eller flere MyNextClub handler, inden for 30 dage inden anmodningen om lukningen fremsættes, forbeholder vi os dog retten til at udskyde lukningen, indtil de 30 dage er udløbet.

Anmodning om lukning kan under alle omstændigheder først imødekommes, når samtlige verserende supportsager på din brugerkonto er endeligt afsluttet.

Ønsker du at lukke din MyNextClub konto, påhviler det dig som bruger at lukke dine aktive annoncer

Såfremt du har viden eller mistanke om, at andre har adgang til din brugerkonto, uanset på hvilken måde vedkommende har skaffet sig adgang, har du pligt til at indberette dette til MyNextClub Support. MyNextClub forbeholder sig i disse tilfælde retten til at spærre den pågældende brugerkonto.

MyNextClub forbeholder sig retten til til enhver tid at lukke din brugerkonto, såfremt du har handlet i strid med nærværende aftale, MyNextClub regler i øvrigt eller gældende dansk ret. Såfremt vi vælger at lukke din brugerkonto på et af disse grundlag, er det ikke muligt at få refunderet eventuelle forudbetalinger.

3. Annoncer mv.

3.1 Lovlighed
Du skal være opmærksom på, at indholdet af alle profiler det være sig både foreninger og trænre / ledere skal være i overensstemmelse med såvel dansk lovgivning som MyNextClub’s regler. Se nedenfor under punkt 8.4.

3.2 Billeder
Når du tilføjer billeder til din profil (fx klublogo) på MyNextClub, indestår du for, at anvendelsen af disse billeder ikke krænker andres rettigheder.

Endvidere accepterer du, at MyNextClub har ret til at anvende billederne i anden kommerciel sammenhæng, herunder til brug i MyNextClub’s egen kommunikation. MyNextClub anvender ikke eventuelle billeder tilføjet din private brugerprofil.

3.3 Links og henvisninger til andre hjemmesider
Det er ikke tilladt at linke eller henvise til egne eller andres hjemmesider i annoncer oprettet på MyNextClub, med mindre dette er aftalt med MyNextClub i det konkrete tilfælde. Ønskes en aftale herom kontaktes support@MyNextClub.dk.

3.4 Lukning af annoncer
MyNextClub undersøger ikke på forhånd de stillinger, der er tilgængelige via oprettede stillingsopslag, men MyNextClub forbeholder sig retten til at lukke er stillingsopslag eller flytte dette til en anden kategori, end den hvori det er oprettet. Lukkes et stillingsopslag, fordi denne vurderes at stride mod gældende lovgivning eller MyNextClub’s regler, refunderes eventuelle forudbetalinger ikke.

3.5 Advarsel om bedrageri
Du kan via MyNextClub Support indberette annoncer eller handler til os, som ser ud til at krænke retmæssige immaterielle rettigheder, gældende lovgivning eller MyNextClub’s regler.

3.6 Reklame og markedsføring
Du er som idrætsforening forpligtet til at overholde gældende ret i henhold til markedsføringsloven. Udover at du skal overholde reglerne om god markedsføringsskik, må der på annoncer ikke gives vildledende eller mangelfulde oplysninger omkring stillinger, herunder, men ikke begrænset til, vildledende “stillingsbeskrivelser”.

4. Reklame mv.

4.1 Nyhedsbrev

Hvis du har accepteret at modtage markedsføringsmateriale fra MyNextClub, modtager du e-mails, notifikationer og push-beskeder med;

(a) almindelige nyheder og opdateringer fra MyNextClub, herunder informationer og tilbud vedrørende MyNextClub platformen, samt tilsvarende produkter og tjenesteydelser udbudt af MyNextClub,

(b) informationer og tilbud om nye eller forbedrede funktioner, muligheder for annoncering, konkurrencer eller kampagner angående annoncering og/eller annoncer hos MyNextClub,

(c) informationer og invitationer til events afholdt af MyNextClub.

Vi gør opmærksom på, at du til hver en tid kan trække dit samtykke tilbage ved hver henvendelse, og at du kan indstille notifikationer og push-beskeder via din telefon eller tablet.

Vi vil ikke uden dit udtrykkelige samtykke videregive dine personlige oplysninger til tredjeparter til disses markedsføringsformål.

5. Ansvar og almindelige betingelser

5.1 Immaterielle rettigheder
Du anerkender, at alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder til og vedrørende MyNextClub’s tjenester ejes af MyNextClub ApS. Du må ikke gøre brug af disse immaterielle rettigheder eller MyNextClub’s tjenester, undtagen i den udstrækning det er nødvendigt for at udføre handler på den måde, det er forudsat i nærværende aftale.

5.2 Advarsler og karantæne
MyNextClub Support kan tildele advarsler og – ved flere overtrædelser – karantæne, såfremt der handles i strid med nærværende aftale eller MyNextClub’s regler i øvrigt.

5.3 Misbrug af MyNextClub’s tjenester
MyNextClub forbeholder sig retten til at indstille eller ophæve en brugers konto, som er eller forekommer os at være et brud på bestemmelser i nærværende aftale, herunder at der er blevet givet falske registreringsoplysninger eller sket anden misbrug af MyNextClub’s tjenester, eller såfremt MyNextClub vurderer brugeren som uønsket, samt til at indstille eller ophæve handler forbundet med sådanne konti. Personer, hvis konto er indstillet eller ophævet, må ikke tilmelde sig MyNextClub’s tjenester på ny uden forudgående samtykke.

Såfremt vi vælger at lukke en brugerkonto på et af de ovenfor nævnte grundlag, sker dette uden refusion af eventuelle forudbetalinger.

5.4 Manglende adgang til MyNextClub.com
MyNextClub kan ikke garantere, at det til enhver tid er muligt at opnå adgang til MyNextClub.com, da sitet indimellem kan være utilgængeligt. Der kan være tale om enten en planlagt midlertidig lukning eller et teknisk nedbrud, og MyNextClub kan i den forbindelse ikke gøres ansvarlig for den manglende adgang, brugerne måtte opleve.

5.5 Følgeskader
MyNextClub er ikke erstatningsansvarlig over for dig eller tredjemand for indirekte skader eller følgeskader, for tab af data, avance, indtægter eller forretninger, hvordan det end måtte være forårsaget (hvad enten som følge af uagtsomhed eller misligholdelse af nærværende aftale eller på anden vis), selvom et sådant tab eller en sådan skade kunne forudses af MyNextClub, eller MyNextClub var gjort opmærksom på, at muligheden derfor forelå.

5.6 Force majeure
MyNextClub er ikke ansvarlig for manglende overholdelse af vores forpligtelser i henhold til nærværende aftale, som skyldes faktorer, som MyNextClub ikke er herre over, og som MyNextClub ikke med rimelighed burde have forudset.

6. Handler

6.1 Typer af handler
Nærværende aftale omfatter følgende typer af handler:

1) Handler mellem dig og MyNextClub: I disse handler er du forbruger, og MyNextClub er erhvervsdrivende, hvorfor der er tale om forbrugerkøb. De handler, du som forbruger kan indgå med MyNextClub, omfatter bl.a. køb af adgange, funktionaliteter, synlighed mm.

I de handler, du indgår med MyNextClub, gælder naturligvis dansk rets almindelige regler, herunder især aftaleloven, købeloven og forbrugeraftaleloven.

6.2 Ændringer i handler
MyNextClub forbeholder sig retten til at lukke, forlænge eller annullere en handel, hvis MyNextClub finder det juridisk påkrævet eller teknisk velbegrundet, herunder såfremt der foreligger tekniske vanskeligheder, som du, MyNextClub eller en anden bruger har oplevet på internettet. Såfremt det er praktisk muligt, giver vi dig på forhånd et rimeligt varsel om alle sådanne skridt.

6.4 Afgørelse
Bliver sagen eskaleret til MyNextClub Support, vil der blive truffet en endelig afgørelse inden for 3 dage. Afgørelsen vil blandt andet blive truffet på baggrund af dansk ret, herunder især købelovens regler, dialogen på sagen, samt den dokumentation, der måtte være blevet fremvist, eksempelvis billeddokumentation, bevis for forsendelse og dokumentation for indgåede aftaler. Dokumentation, der ikke er fremvist inden sagens afgørelse, tages ikke i betragtning efterfølgende. Afgørelsen vil endvidere blive truffet i overensstemmelse med MyNextClub’ Vilkår og betingelser. Der kan opstå tilfælde, hvor begge parter får medhold i sagen, eller sagen må afvises.

7. MyNextClub’s ansvar

7.1 MyNextClub’s ansvar
I det omfang loven tillader det, accepterer du at friholde MyNextClub og MyNextClub’s medarbejdere for ethvert ansvar, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med stillingsopslag på platformen. MyNextClub er ej heller ansvarlig for den adfærd, en bruger måtte udvise på platformen.

7.2 Ansvarsfraskrivelse
MyNextClub holder ikke styr på, og er ikke ansvarlig for kvalitet, sikkerhed, eller lovmæssighed af de stillingsopslag som oprettes, for om en stillingsbeskrivelse er sand eller nøjagtig, hvorvidt forening har vilje og evne til at levere og tilbyde disse stillinger, eller hvorvidt ansøger har vilje og evne til at bestride denne. MyNextClub kan ikke styre, og styrer ikke, afslutningen eller gyldigheden af stillingsopslag. Selvom det er forbudt, kan det hænde, at der afgives oplysninger eller udvises anden adfærd, der er upålidelig, i strid med lovgivningen, eller som på anden måde er en misligholdelse af brugernes forpligtelser i henhold til nærværende aftale, og i disse tilfælde kan MyNextClub ikke holdes ansvarlig.

8. Betingelser og vilkår for foreninger

8.1 Nøjagtighed af stillingsbeskrivelser
Det er et krav, at de stillingsbeskrivelser, der står på stillingsopslag, som du formidler gennem MyNextClub’s tjenester, beskrives nøjagtigt, og der kan pålægges ansvar for eventuelle fejl eller udeladelser i dine beskrivelser.

8.2 Oplysninger om stillingens aflønning
Honorar for varetagelse af stilling skal angives korrekt. Endvidere skal eventuelle variationer fremgå af stillingsopslaget.

8.3 Foreningens ansvar
Du indestår som forening af ethvert stillingsopslag på MyNextClub for, at du har den fuldstændige ret til at på foreningen vegne at måtte oprette og offentliggø re dette.

8.4 Forbud
Som forening er du ansvarlig for at sikre, at hverken stillingsbeskrivelse eller informationer i stillingsopslaget eller andetsteds, er i strid med gældende lovgivning, eller

1) krænker immaterielle rettigheder eller andre rettigheder tilhørende en fysisk eller juridisk person eller forening
2) er et brud på gældende lovgivning, uanset om det er kriminelt, ansvarspådragende eller andet
3) er falsk, upålideligt, vildledende, anstødeligt eller nedsættende
4) er af pornografisk karakter

9. Version

9.1 Version
Nærværende vilkår og betingelser for brugen af MyNextClub og MyNextClub’s tjenester erstatter de tidligere vilkår og betingelser og træder i kraft den 1. februar 2021

For denne aftale gælder alene dansk ret og enhver tvist afgøres først efter mediation og hvis dette ikke giver resultat, så afgøres sagen ved Københavns Byret.